ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Дневна форма на обучение

 

 

 

                           ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА В ОУ,,ЗАХАРИ СТОЯНОВ“
                              СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА  ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

                                11 паралелки, от които:


       ▪ полудневна организация на учебния ден – 3 паралелки
       ▪ целодневна организация на учебния ден с учебни часове  и занимания в
        ГЦОУД след обяд –7 групи /8 паралелки/

 

         Условията и редът за организиране и провеждане на съответната форма на обучение са
     описани в Правилника за дейността на училището.