ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Самостоятелна форма на обучение

                  

 

                      Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която
учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети,
съгласно училищния учебен план

 

 

 

Условията и редът за организиране и провеждане на съответната форма на обучение са
     описани в Правилника за дейността на училището.