ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

НП ,, Без свободен час "

               

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ,,БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС‘‘, Модул 1 ,,Без свободен час в училище“ 

Основно училище ,, Захари Стоянов“ - град Пловдив работи по проект по Националната програма ,,Без свободен час в училище", модул “Без свободен час в училище“. Целта на проекта е да се повиши ефективността на разходите в училище чрез оптимизиране на вътрешната структура и качество на образованието. Чрез осигуряване на заместници на отсъстващи учители и/или възпитатели да се намали броя на свободните за учениците часове и да се ангажира времето им. 

ЕФЕКТ ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА МЯРКАТА:

1. Ресурсно и финансово обезпечаване на образователно-възпитателния процес в училище.
2. Свеждане до минимум свободните часове на учениците, поради отсъствия на учители.
3. Усвояване на пълния обем часове, предвидени за всеки учебен предмет и повишаване качеството на обучение.
4. Повишаване на авторитета на училището сред родителската общност.
5. Осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.
6. Осигуряване на допълнителни средства, необходими за заплащане труда на заместващите учители.