ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

 

За втора поредна учебна  2020/2021г. Основно училище ,,Захари Стоянов“, гр.Пловдив, осъществява дейности по проект ,,Подкрепа за успех“.
 
Основната цел е качествено образование и по-пълно обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите на учениците.
 Основно училище ,,Захари Стоянов“ работи по Дейност 3: Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание. 
 
  1. Допълнително обучение по учебен предмет Български език и литература на група ученици от Iа и Iб клас с ръководител Мариела Балабосова.
  2. Допълнително обучение по учебен предмет Български език и литература на група ученици от IIа клас  с ръковoдител Надежда Кисьова.
  3. Допълнително обучение по учебен предмет Български език и литература на група ученици от IIIа  клас  с ръковoдител Биляна Караминева
  4. Допълнително обучение по учебен предмет Математика на група ученици от IIIа  клас  с ръковoдител Людмила Василева.
  5.  Допълнително обучение по учебен предмет Български език и литература на група ученици от IVа клас  с ръковoдител  Евгения Паскалева.
  6. Допълнително обучение по учебен предмет Математика на група ученици от IVа клас  с ръковoдител Стоянка Мурад.
  7. Допълнително  обучение по учебен предмет Математика на сборна група ученици от Va и Vб  клас  с ръковoдител Пенка Тютюкова.
 

 

 

 

Стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към 1 500 училища с 120 000 ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане от образователната система.

Предвижда се подкрепа за всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети и талантливи деца. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

 
След проведеното анкетно проучване и заявените желания на учениците за участие, дейностите, които ще се реализират в училище, са:
   
      1. Допълнително обучение по учебен предмет Български език и литература на група ученици от Iа, IIа,IIIа, IVб клас, с ръководители: Катя Шаламанова, Биляна Караминева, Евгения Паскалева и Мариела Балабосова.
     2. Допълнително обучение по учебен предмет Математика  на група ученици от Iа, IIIа и VIIа  клас, с ръководители: Надежда Кисьова, Стоянка Мурад и Мая Семерджиева.