ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Проект ,,Успех за теб"

                    

               

 

 

 

       

                                                                                                            BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“

   Основно училище ,,Захари Стоянов”, гр. Пловдив, се класира за участие в Проект  BG05SFPR001-1.001-0001 „Успех за теб“ на Министерството на образованието и науката (МОН).

 Проектът  се реализира по Програма „Образование“ 2021 – 2027, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс.

   Основните цели на проекта са насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

    В ОУ ,,Захари Стоянов" се реализира дейност 4 ,,Допълнително обучение за обща подкрепа за достъп и трайно  приобщаване в училищното образование". Сформирани са следните групи:

- ,,Български език"  II б с ръководител Евелина Вранчева

- ,,Забавна математика" II а с ръководител Людмила Василева

- ,,Роден език" III а и III б с ръководител Евгения Паскалева 

- ,,Познавам българския език" IV a и IV б с ръководител Мариела Яцова-Балабосова

- ,,Полезната математика" VI а с ръководител Мая Семерджиева