ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив

Мисия и визия

    

                                 Мисия на ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

        

   Мисията на ОУ „Захари Стоянов“ е да подпомага учениците в развитието и усъвършенстването им в оптимална училищна среда, с квалифицирани учители и в партньорство с родителите. Усилията ни са насочени към придобиване от учениците не само на базово образование, но и на актуални знания, умения и компетентности, които са им необходими, за да се реализират успешно в социалната среда, с проява на уважение към гражданските права на другите и отговорно собствено поведение.

  Прилаганият модел на образование и работа е основан на солидарното виждане за човешката личност и осигурява цялостна подготовка в атмосфера на пълна свобода на мисълта. Поощряваме отговорността и следваме принципите на общовалидността на истината и доброто, на социалната промяна, на непрекъснатото личностно усъвършенстване и лична реализация.

 

Визия на ОУ ,,Захари Стоянов", гр. Пловдив

                 

 „Винаги сред първите“

 

          Основно училище ,,Захари Стоянов“, гр. Пловдив, е с традиции и бъдеще, където си дават среща образователни традиции, иновативни педагогически решения и дигитално развитие. Училището предлага максимално сигурна, здравословна, екологична и подкрепяща среда. ОУ ,,Захари Стоянов“ непрекъснато се развива като пространство за учене и развиване на интересите, за отдих и взаимодействие между ученици, родители, местна общност и обслужващи звена, обединени от споделени ценности за постигане на общозначима цел – формиране на знаещи и можещи личности, способни да правят отговорни избори и да реализират целите си в динамична и конкурентна социална среда. Утвърдено е като конкурентноспособно, гарантиращо качество на обучение и възпитание.   

         Екипът на Основно училище „Захари Стоянов“, гр. Пловдив, е отворен за иновации и нови технологии. Повишава и усъвършенства професионалните си умения, цифрови компетентности за прилагане на модерни технологии и интерактивни методи на преподаване и общуване в динамиката на променящия се свят. Продължават се традициите с акцент върху високото качество на овладяване на знания, развитие на уменията, кариерно ориентиране, ключовите компетентности и отношения в съответствие с ДОС, работейки за толерантност и уважение към правата на децата и тяхната индивидуалност. Педагогическите специалисти са компетентни, подкрепящи, диалогичени, отворени за иновации, с мисия и с нагласа за постоянно учене и развиване на личностните си и професионални компетентности, да мотивира и да вдъхновява  учениците, да им помага да изграждат умения и компетентности, които да прилагат в различни житейски и професионални ситуации. Той помага на учениците за тяхното когнитивно, творческото, личностно и емоционално развитие, работейки в партньорство с родителите и заинтересованите страни.

        Учениците на ОУ ,,Захари Стоянов“ се стремят към личностно развитие и усъвършенстване през целия живот, към развитие на творческите си заложби и технически способности,  към изграждане на  умения и навици за здравословен начин на живот. Имат чувство на принадлежност към училището, притежават нагласа за успешна бъдеща реализация и за принос към обществото. Те са активни и мотивирани, подготвени гъвкаво да се адаптират към възникващите нови професии. Съхраняват традиционните ценности и съдействат за цялостно утвърждаване облика на училището.