ОУ "Захари Стоянов"
Основно училище в град Пловдив
Основно меню

Индивидуална форма на обучение

                             

                                ЗА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА В ОУ,,ЗАХАРИ СТОЯНОВ“
                                СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА  ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

                        Училището осигурява обучение в индивидуална форма по решение на
педагогическия съвет след подадено заявление от родителите, придружено с
необходимите документи и/или предложение от ЕПЛР.

 

         Условията и редът за организиране и провеждане на съответната форма на обучение са
     описани в Правилника за дейността на училището.